Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Hbity č. 02/03 DH,

kterou se vydává

 

ŘÁD  VEŘEJNÉHO  POHŘEBIŠTĚ

pro hřbitov v Dolních Hbitech

 

Zastupitelstvo obce se usneslo dne 11. 4. 2003 vydat podle ustanovení zákona           č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 16 odst. 1 zákona     č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“). 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.       Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) v části obce Dolní Hbity na pozemku parc. č. 117 v k.ú. Dolní Hbity.

2.       Provozovatelem a správcem pohřebiště je Obec Dolní Hbity.  

3.       Ustanovení řádu jsou závazná pro návštěvníky pohřebišť i právnické nebo fyzické osoby provozující pohřební služby.

 

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, je stanovena celoročně

 

od 5,00 – 22,00 hod.

 

                Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště  jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami s provozovatelem pohřebiště.   

 

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 

1.        Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2.        Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3.        Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4.        Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a  osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5.        Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6.        Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků a pohřebních vozů) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se  souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.

7.        Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

8.        Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

9.        Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

10.     Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

11.     Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.

12.     Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové  výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

13.     Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

14.     Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

15.     Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a)       pronájem hrobových míst,

b)       vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,

c)       správu a údržbu pohřebiště včetně oplocení, komunikací, smuteční síně a okolní zeleně v areálu pohřebiště,

d)      zajišťování likvidace odpadu,

e)       zabezpečení technické vybavenosti pohřebiště,

f)        zajišťování údržby a úpravy společných hrobů a nepropůjčených míst na pohřebišti,

g)      poskytování informační služby.

 

 

Článek 5

Povinnosti  a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1.    Správce pohřebiště je povinen:

a)       předat nájemci hrobového místa (dále jen “nájemce”) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;

b)       umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 8.

c)       umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště  povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

1.        Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná vykonávat pohřební službu, a to jen se souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2.        Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3.        Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4.        Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5.        Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:

-          celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna  poloviční zinková  vložka nebo       

-          kovové s nepropustným dnem.

6.        Exhumaci - přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách a hrobech – je možné provádět na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem krajské hygienické stanice nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal. Správce pohřebiště zajistí při jejím provádění provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy. 

 

 

Článek 7

Tlecí doba

 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

 

 

 

Článek 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

1.  Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)       Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům  díla a  hloubce základové spáry, která činí minimálně 400 mm pod úrovní terénu. Podmínkou je, že základy budou přečnívat min. 30 cm betonovými patkami (aby bylo dílo dostatečně ukotveno).

b)       Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihlového zdiva apod.

c)       Pokud možno, přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d)       Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

e)       Veškeré práce je nutno předem konzultovat se správcem pohřebiště.

1.        Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)       Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

b)       Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

c)       Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d)       Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e)       Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f)        Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)       Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h)       Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

i)         Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j)         Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)       Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

l)         Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

2.        Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

-          dobu výstavby hrobky

-          zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

-          požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-          podmínky používání komunikací pohřebiště

-          způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

-          povinnost dozoru při výstavbě

-          průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

3.        Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

-          druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

-          způsoby a cyklus revizí hrobky.

            Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

4.        Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

-          respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

-          neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

-          nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

-          zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

5.        Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu. 

 

 

Článek 9

Sankce

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

 

 

Článek 10

Účinnost

 

Tato vyhláška  nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím  vyhlášení.

 

 

 

 

 

                ................................                                                              ......................................

                      Josef Štětka                                                                                      Ing. Jan Michálek

                       starosta                                                                                místostarosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:   28. 4. 2003

 

Sejmuto:   13. 5. 2003