vyhláška

 

č.    02/2007

 

Obec Dolní Hbity na základě usnesení zastupitelstva č. 1/7/07 ze dne 19. 6. 2007 podle § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

 

 

požární řád obce

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

            Požární řád obce Dolní Hbity upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

 

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

(1)               Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce Dolní Hbity odpovídá obec Dolní Hbity, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

 

(2)     Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi ve správním území obce Dolní Hbity je zajištěna

 

-         jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle Čl. 5 této vyhlášky a dále

-         jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ÚO Příbram, se sídlem Školní čp. 70, 261 95 Příbram VIII.

 

(3)       K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Dolní Hbity

 

a)      pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

 

b)      pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu preventistu jednotky SDH obce. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

 

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

(1)               Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 

-         období dlouhodobého sucha; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena vyhlášením zákazu rozdělávání ohňů.

 

(2)               Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 

a)    areál firmy RECIFA a. s. na pozemcích parc. č. 543/4, 543/6, st. 68/1 a st. 71 vše v k.ú. Dolní Hbity; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena interní směrnicí firmy RECIFA a. s.

 

b)   další opatření a nařízení si obec vymiňuje.

 

 

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

(1)       Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události ve správním území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.

(2)       Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi ve správním území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 2.

 

 

Čl. 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

(1)               Obec Dolní Hbity zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

 

            (2)       Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v budově čp. 82 v Dolních Hbitech nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

 

(1)               Obec Dolní Hbity stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

 

v k. ú. Dolní Hbity

a)    přirozené

1.Vápenický a Jelenecký potok,

2.Kubátů rybník na pozemku parc. č. 220/2 v k.ú. Dolní Hbity o obsahu cca 1500m3,

b)   umělé

1.požární nádrž na pozemku parc. č. 46/1 v k.ú. Dolní Hbity o obsahu cca 250m3,

 

v k. ú. Jelence

a)      přirozené

1.Jelenecký potok,

2.rybník u lesa nad Jelencema na pozemku parc. č. 71 v k.ú. Jelence o obsahu cca 250m3,

 

v k. ú. Luhy

a)      přirozené

1.Vápenický potok,

2.návesní rybník na pozemku parc. č. 536/1 v k.ú. Luhy o obsahu cca 250m3,

b)      umělé

1.požární nádrž na pozemku parc. č. 268/1 v k.ú. Luhy o obsahu cca 300m3,

 

v k. ú. Káciň

a)      přirozené

1.rybník na návsi na pozemku parc. č. 58 v k.ú. Káciň o obsahu cca 300m3,

 

v k. ú. Nepřejov

a)      umělé

1.hydrant veřejného vodovodu na pozemku parc. č. 59 v k.ú. Nepřejov,

 

v k. ú. Třtí

b)      umělé

lom u „Horního Třtí“ na pozemku parc. č. 116/2 v k.ú. Třtí.

 

(2)               Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

 

(3)               Vlastník pozemku i příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

Obec Dolní Hbity zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“.

 

Ohlašovny požárů – Dolní Hbity

 

a)      Obecní úřad Dolní Hbity, Dolní Hbity čp. 55, 262 62 Dolní Hbity, tel.: 318697109, 724133503

b)      František Spilka, Dolní Hbity čp. 10, 262 62 Dolní Hbity, tel.: 318697360

c)      Josef Dědina, Dolní Hbity čp. 33, 262 62 Dolní Hbity, tel.: 318697141

d)      Miroslav Pácalt, Dolní Hbity čp. 21, 262 63 Dolní Hbity, tel.: 723240656

 

Ohlašovny požárů – Luhy

 

a)      František Hlinovský, Luhy čp. 75, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: 318697062, 318697225

b)      František Pražák, Luhy čp. 25, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: 318697256

c)      Josef Volf, Luhy čp. 30, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: 318697018

 

Ohlašovny požárů – Jelence

 

a)      Cihelka elektromontáže, Jelence čp. 45, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: 318697222

b)      Miroslav Cihelka, Jelence čp. 50, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: 318690100

 

Ohlašovny požárů – Káciň

 

a)      Jan Kortán, Káciň čp. 61, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: 318697177

b)      Jaroslav Vondrák, Káciň čp. 16, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: 318697154

 

Ohlašovna požárů – Nepřejov

 

a)      Alois Větrovský, Nepřejov čp. 14, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: 318697133

 

 

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény.

 

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje sirénou požárního vozu.

 

 

Čl. 9

            Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 2.

 

 

Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se ruší Požární řád obce Dolní Hbity ze dne 26. srpna 1997.

 

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní lhůty ode dne vyhlášení, tj. dne 12. 8. 2007

 

 

 

 

 

 

 

           Miroslav Cihelka                                              Ing. Jan Michálek

              místostarosta                                                         starosta   

 

 

 

 

Vyvěšeno:  27. 6. 2007

 

Sejmuto:  13. 7. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce Obce Dolní Hbity č. 02/2007

 

 

KATEGORIE  JEDNOTKY SBORU  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ OBCE  DOLNÍ  HBITY, POČETNÍ  STAV,   VYBAVENÍ  POŽÁRNÍ  TECHNIKOU  A VĚCNÝMI  PROSTŘEDKY 

 

 

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet      členů v pohotovosti

Dolní Hbity

V

13

6

 

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

Cisternová automobilová stříkačka Tatra 148 (reg. zn. 6S8 5042)

1

Dopravní automobil Citroen Jumper (reg zn. 5S4 4609)

1

Tatra 805 (reg. zn. PB 08 67)

1

PRAGA V3S fekální (reg. zn. 5S4 4610)

1

Dopravní automobil VW TRANSPORTER (reg. zn. PBA 2724) (Uložen u SDH Luhy)

1

Traktor ZETOR 7211 (reg. zn. SO3 1752)

1

Pojízdný hasičský žebřík

1

Motorová stříkačka PPS 12

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce Obce Dolní Hbity č. 02/2007

 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany Podle požárního poplachového plánu kraje

 

 

(1)               Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

 

(2)               V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

 

 

stupeň požárního poplachu

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO


I.

Dolní Hbity

Příbram

Kamýk nad Vlt.

II.

Dobříš

Milín

Solenice

III.

Sedlčany

Bohostice

Nečín