OBEC DOLNÍ HBITY

 

Dodatek č. 1

 

k Obecně závazné vyhlášce č. 01/2010

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo Obce Dolní Hbity se na svém zasedání dne 13. 9. 2011, usnesením

č.12/06/11 usneslo na dodatku  k Obecně závazné vyhlášce č. 01/2010 o místních poplatcích

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 01/2010 o místních poplatcích se doplňuje a mění takto:

 

1. Část V. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů čl. 23 „Splatnost poplatku“ se doplňuje o bod (3):

      (3) Platba poplatku se provede následujícími způsoby :

      a)  bezhotovostní platbou na účet Obce Dolní Hbity,

      b)  složenkou na účet Obce Dolní Hbity,

      c)  hotově v pokladně Obecního úřadu Dolní Hbity.

 

2. Část V. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů čl. 24 „Osvobození a úlevy “ se ruší        a nahrazuje novým zněním:

Čl. 24

Osvobození a úlevy

1) Od poplatku se osvobozují:

a) poplatníci, kteří pobývají v domovech důchodců, LDN a ústavech sociální péče mimo správní území obce,

b) poplatníci ve vazbě a výkonu trestu mimo správní území obce,

c) osoby nezvěstné,

d)  poplatníci uvedení v Čl. 20 písm. b), kteří již podléhají poplatkové povinnosti dle čl. 20 písm. a) a mají trvalý pobyt na území Obce Dolní Hbity v jiné nemovitosti,

e)  poplatníci, kteří vlastní na území Obce Dolní Hbity více než jednu nemovitost a nemají trvalý pobyt na území Obce Dolní Hbity, hradí poplatek pouze za jednu nemovitost                 a z dalších nemovitostí jsou od poplatku osvobozeny,

f)  poplatníci, kteří doloží že od 1.1. do 31.12. pobývají mimo území ČR,

g)  osoby ubytované mimo Obec Dolní Hbity, které doloží, že hradí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obci, kde celoročně žijí, ale nemají zde trvalý pobyt.

 

 

 

2) Poskytnutí úlev: 

a) poplatek se snižuje na 50 % sazby místního poplatku fyzickým osobám, které mají trvalé bydliště na území Obce Dolní Hbity, ale studují a doloží, že v době studia pobývají mimo obec, 

b)  poplatníci, kterým není zajištěn vývoz tuhého komunálního odpadu z důvodu celoroční nebo sezónní nedostupnosti objektu, mohou požádat Radu Obce Dolní Hbity o přiměřenou slevu.

 

 

Tento dodatek  č. 1  k  Obecně  závazné  vyhlášce  č. 01/2010  o  místních  poplatcích  nabývá

účinnosti dne 1.1. 2012

 

 

.....................................................                             ........................................................

      Mgr. Vladimír Rampas                                                     Ing. Jan Michálek

              místostarosta                                                                starosta obce          

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno .....................................

 

 

 

 

Sejmuto.........................................